Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

TIN TỨC

Công nghệ Holograms 3D trong Y khoa
03/11/2017

Công nghệ Holograms 3D trong Y khoa

Medical 3D Holograms
Công nghệ Holograms Tương tác thời gian thực
03/11/2017

Công nghệ Holograms Tương tác thời gian thực

Interactive Live Holography
Công nghệ Thực tế ảo Holograms
03/11/2017

Công nghệ Thực tế ảo Holograms

Holographic Augmented Reality

 

 

Công nghệ Holograms tăng thêm một chiều cho việc dạy học
03/11/2017

Công nghệ Holograms tăng thêm một chiều cho việc dạy học

Holograms Add Dimension to Learning

Health A - Z
03/11/2017

Health A - Z

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/common-topics