Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

TIN TỨC

Demo việc dạy học bằng Công nghệ HoloLens trên Windows
04/11/2017

Demo việc dạy học bằng Công nghệ HoloLens trên Windows

Windows Holographic Hololens Teaching Demo
Cải tiến ngành giáo dục y khoa với Microsoft HoloLens
04/11/2017

Cải tiến ngành giáo dục y khoa với Microsoft HoloLens

Transforming Medical Education with Microsoft HoloLens
Microsoft HoloLens
04/11/2017

Microsoft HoloLens

Microsoft HoloLens
Công nghệ Holograms 3D trong Y khoa
03/11/2017

Công nghệ Holograms 3D trong Y khoa

Medical 3D Holograms
Công nghệ Holograms Tương tác thời gian thực
03/11/2017

Công nghệ Holograms Tương tác thời gian thực

Interactive Live Holography