Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

Bộ Quy Chuẩn Quản Lý

QUI CHẾ,  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TỪNG CÁ NHÂN TRONG BỆNH VIỆN

QUI CHẾ, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TỪNG CÁ NHÂN TRONG BỆNH VIỆN

QUI CHẾ,  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TỪNG CÁ NHÂN TRONG BỆNH VIỆN
QUI CHẾ TỔ CHỨC BỆNH VIỆN

QUI CHẾ TỔ CHỨC BỆNH VIỆN

Khám bệnh cho mọi thành phần nhân dân, nhận cấp cứu và triển khai các dịch vụ theo yêu cầu của xã hội như khám bệnh tại nhà, khám tại cơ quan, khám cho người nước ngoài có tình trạng cấp cứu.
QUI CHẾ KHÁC

QUI CHẾ KHÁC

QUI CHẾ KHÁC
QUI CHẾ TRỰC

QUI CHẾ TRỰC

QUI CHẾ TRỰC
SỔ TAY NHÂN VIÊN

SỔ TAY NHÂN VIÊN

SỔ TAY NHÂN VIÊN
QUI CHẾ ĐẶT ĐỂ BIỂU MẪU

QUI CHẾ ĐẶT ĐỂ BIỂU MẪU

 QUI CHẾ ĐẶT ĐỂ BIỂU MẪU